College of Agriculture and Environmental Sciences

Language Access Services

As an Equal Opportunity Employer and Provider, NC A&T Extension offers translation and interpretation services of its web content and program information free of charge. If you need translation or interpretation services, please contact Dr. Lauren Hargrave, Ldhargra@ncat.edu.

En tant qu’employeur et prestataire souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi, NC A&T Extension propose, à titre gratuit, des services de traduction et d’interprétation de son contenu en ligne et des informations sur les programmes. Si vous souhaitez obtenir des services de traduction ou d’interprétation, veuillez contacter Dr Lauren Hargrave, Ldhargra@ncat.edu.

Como empregador e provedor de oportunidades iguais, a NC A&T Extension oferece serviços de tradução e interpretação do conteúdo da web e informações do programa gratuitamente. Se você precisar de serviços de tradução ou interpretação, entre em contato com a Dra. Lauren Hargrave, Ldhargra@ncat.edu.

Sidii Loo shaqeeyaha Fursad loo Siman yahay iyo Adeeg bixiye, NC A&T Extension waxay bixisaa adeegyada turjumaada qoraalka iyo turjumaada af celinta ah ee macluumaadkeeda shabakada iyo macluumaadka barnaamijka oo bilaash ah. Haddii aad u baahan tahay turjumaada qoraalka ama adeegyada turjumaada af celinta ah, fadlan la xidhiidh Digtoor Lauren Hargave, Ldhargra@ncat.edu

مساوی موقع والے آجر اور فراہم کنندہ کے بطور، NC A&T ایکسٹینشن اپنی ویب سائٹ کے مشمولات اور پروگرام کی معلومات کے بلا معاوضہ ترجمہ اور ترجمانی کی خدمات پیش کرتا ہے۔ اگر آپ کو ترجمہ یا ترجمانی کی خدمات درکار ہوں تو، براہ کرم ڈاکٹر لؤرین ہارگریو ‎(Lauren Hargrave)، Ldhargra@ncat.edu سے رابطہ کریں۔

بصفتنا جهة توظيف وتوفير لفرص العمل المتكافئة، فإن القسم NC A&T يعرض خدمات الترجمة التحريرية والفورية لمحتويات موقعه الإلكتروني ومعلومات البرنامج، دون مقابل. إذا كنت بحاجة إلى خدمات الترجمة التحريرية أو الفورية، يُرجى الاتصال بالدكتورة/ لورين هارجريف، على: Ldhargra@ncat.edu.

Thaum Uas Yog Ib Tug Tswv Dej Num thiab Tus Muab Kev Pab Cuam Uas Muab Vaj Huam Sib Luag, NC A&T Extension pab cuam kev txhais ntawv thiab txhais lus ntawm nws cov ntaub ntawv hauv lub vas sab thiab plaus kees cov txheej xwm yam tsis tau poob nyiaj. Yog koj xav tau kev pab cuam txhais ntawv los sis txhais lus, thov tiv tauj Dr. Lauren Hargrave, Ldhargra@ncat.edu.

ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੰਪਲੋਇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, NC A ਅਤੇ T ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਲੌਰੇਨ ਹਾਰਗ੍ਰੇਵ (Lauren Hargrave) ਨੂੰ Ldhargra@ncat.edu 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

La Extensión de la Universidad Agrícola y Técnica de Carolina del Norte, como Empleadora y Proveedora de igualdad de oportunidades, ofrece servicios de traducción e interpretación del contenido de su página web e información del programa sin costo adicional. Si necesita servicios de traducción e interpretación, envíe un correo electrónico al Sr. Lauren Hargrave a la siguiente dirección: Ldhargra@ncat.edu.

Với tư cách là Chủ lao động và Bên cung cấp Dịch vụ Không phân biệt Đối xử, NC A&T Extension cung cấp miễn phí cho quý vị dịch vụ biên phiên dịch những nội dung trên web và thông tin chương trình. Nếu quý vị cần dịch vụ biên phiên dịch, vui lòng liên hệ Dr. Lauren Hargrave, ldhargra@ncat.edu.

作为平等就业机会雇主和提供商,NC A&T Extension 为其网页内容和项目信息免费提供翻译和口译服务。 如果您需要翻译或口译服务,请通过 Ldhargra@ncat.edu 与 Lauren Hargrave 博士联系。

NC A&T Extension은 "동등 기회 제공자 및 고용주"로서 당사의 웹 콘텐츠 및 프로그램 정보에 대한 통번역 서비스를 무료로 제공합니다. 번역 또는 통역 서비스가 필요하시다면 Lauren Hargrave 박사(Ldhargra@ncat.edu)에게 문의하십시오.

Как работодатель и поставщик услуг, предоставляющий своим работникам равные возможности вне зависимости от каких-либо признаков, NC A&T Extension предлагает бесплатные услуги по письменному и устному переводу информации содержания своего сайта и программ. Если вам нужны услуги письменного или устного перевода, свяжитес с др. Лаурен Харгаве (Dr. Lauren Hargrave), Ldhargra@ncat.edu.

ในฐานะที่มุ่งให้การจ้างงานและการบริการอย่างเสมอภาค NC A&T Extension จึงมีบริการแปลและล่ามสำหรับเนื้อหาภายในเว็บไซต์และข้อมูลโปรแกรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณต้องการบริการแปลและล่าม โปรดติดต่อ Dr. Lauren Hargrave ที่ Ldhargra@ncat.edu